5k Warm Up

Level Info

Level 20
Blinds 6,000 / 12,000
Ante 2,000

Players Info

Entries 92
Place Winner Country Sponsor Prize (INR)
1 Rajesh Vallabhaneni ₹0
2 Deepak Bhambhani ₹0
3 Abhishek Rathod se ₹0
4 Paras Kumar Kanani ₹0
5 Girish Shahane ₹0
6 Rajeev Raut ₹0
7 Jayesh Dhaswani ₹0
8 Gaurav Shresth ₹0
9 Siddharth Manohar ₹0
10 Pranav Deshmukh ₹0